Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
các quest lấy đồ bạo kích

Các Quest lấy đồ Bạo Kích.

#1
Nón Bạo Kích
 
 
Tên Q: Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni

ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng: Đao của Đ.L.N
Nhiệm vụ tiếp theo: 
Cường độ Ngọc Môn Quan
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đường Lớn Sa Lạt Trong nhà trọ (29241) đối thoại Người Làng (Đỗ Lỗ Ni), đồng ý giúp đỡ
– Đến mỏ khoáng Vu Châu kiếm giúp 10 miếng vàng ước hẹn ( Vàng ngón út (37030) 26 đ loại nhỏ, mỏ khoáng Nam Trung ).
– Mang đến cho Người Làng đồng ý kiếm giúp 5 cái thủy tinh phát ra ánh sáng kì diệu (h.quang t.tinh 24 đ- Mỏ khoáng Lĩnh Nam) (37578) +1 đá máu gà 25 đ (37931)(mỏ khoáng Nam Trung)
– Chọn không trả tiền, đánh 1 trận, sau đó trả 600 vàng sẽ nhận được Hoàng Cân sư đầu
– Ra ngoài cổng thành (29001) xảy ra đối thoại với Người Làng thì hoàn thành nhiệm vụ.

 
 
 
Tên Q: Cường độ Ngọc Môn Quan

ĐKNV: Hoàn thành Q Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: dưa thơm tây hoặc, Hài cốt của Đ.L. Ni
Nhiệm vụ tiếp theo: 
Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni
Nội dung nhiệm vụ:
– Ðến cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Người Làng (Đỗ Lỗ Ni) đồng ý giúp đỡ
– Tiến vào trong thành (28002) nói chuyện với Đồn Điền Binh ở phía trước tiền trang đưa cho nó 100 đồng thì nhận được thông tin.
– Đến ngôi nhà nhỏ ở quảng trường Y Ngô Lý (bên trái với Đồn Điền binh) (28135) nói chuyện với Lão Học Cứu,đưa cho ông ta cái đoản đao của Đỗ Lỗ Ni đồng ý giúp đỡ
– Đến rừng Lục Châu (phía trên thành Y Ngô Lý) đánh Cường Hoá Quái (Đồn điền nông phu và Hương qua thôn cô) đc 2 quả dưa thơm Tây Vực (26025), trở lại nói chuyện với Lão học cứu nhận được Thông quan Chứng Minh và 4 quả dứa thơm tây Vực.
– Trở lại cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Đỗ Lỗ Ni, đến Ngọc môn quan (24443) nói chuyện chiến đấu với Thủ Quan sĩ tốt x6( phải hoàn thành trong 3 turn)
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ

 
 
Tên Q: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni

ĐKNV: hoàn thành Q ng đ Ngc Môn Quan
Địa điểm: Lương Châu.
Phần thưởng: thần bí diện (công +7, mẫn +1,Lv15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên chùy bách luyn , Nguy cơ ca vưn đào
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Cự Duyên trại, Lương Châu (24401) xảy ra đối thoại với Đỗ Lỗ Ni, tuỳ theo thuộc tính nhân vật đồng ý thu thập:
Hệ Hoả: quyên hồng thủy tinh (37673) x15 , bùa Phong Hoả Liêu Nguyên (25044) x5.
Hệ Địa: anh hùng đảm (38008) x5 [Giao Châu, rừng Châu Nhai tầng 2 (gần thôn Quỳnh Sơn) – Câu Đao Tướng], bùa Thiên Địa (25012) x15
Hệ Thuỷ: Hắc thạch (29233) x8 (lượm dưới Địa Ngục, thành Địa Phủ) (60841) bùa băng phong (25029) x20
Hệ Phong: phong linh châu (30047) x2, bùa loạn kích (25058) x18
–  Thu thập đủ quay lại nói chuyện Đỗ Lỗ Ni, lượm Búa Bách Cân (29263) ở gần đó đưa cho ông ta.
–  Tiếp tục đưa Hải cốt của Đ.L. Ni cho ông ta, lập lức hoàn thành nhiệm vụ.


Cool
 
 
Tên Q: Thiên chùy bách luyện

ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ 
Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni, đem theo bên mình thần bí diện
Khu vực: Địa ngục, Chảo dầu.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm exp 2%
Nhiệm vụ tiếp theo: 
Sơ thám lăng Tần Hoàng
Nội dung nhiệm vụ:
1. Mang theo thần bí diện đến Chảo dầu (60441) nói chuyện Nghệnhân M.Phủ, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Tiên Giới Dao Trì (59422) lượm Tuý tiên tửu (29186), đến Bàn đào Thần đàn (59432) nói chuyện Vương Mẫu, một mình vào chiến đấu với Vương Mẫu, Lão Thụ Tiên, Tiên Nữ x5 (có thể tham chiến)
3. Thắng lợi quay về Địa Ngục (60441) nói chuyện Nghệnhân M.Phủ hoàn thành nhiệm vụ 
 
Tên Q: Sơ thám lăng Tần Hoàng

ĐKNV: Hoàn thành Q 
Thiên chùy bách luyện
Địa điểm: Quan Trung
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: 
Tướng quân cởi giáp ,  Trọng chế thần khôi
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến tầng 3 Thủy Hoàng Lăng (14610), xảy ra đối thoại với Người đào mộ, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Trại Trần Thương tầng 2 (map linh hồn) (14846) lại gần lều binh lượm Xẻng và Đục.
– Quay lại nói chuyện Người đào mộ, tiến hành chiến đấu với Mộ binh cơ quan x4, thắng lợi nhận đc Mộ binh máy
– Đem Mộ binh máy đến Bần hộ Giang Linh (21176) nói chuyện Hoàng Nguyệt Anh, HNA gia nhập đội ngũ.
– Quay lại chỗ Người đào mộ (14610), tiến vào cửa bí mật, mỗi lần qua cửa phải chiến đấu với Mộ binh cơ quan.
– Vào được đến Mộ huyệt Hoàng Lăng, HNA rời khỏi đội ngũ. Di chuyển trong Mộ huyệt chiến đấu 4 trận với Mộ binh cơ quan.
– Chiến đấu thắng lợi, nhận được Thiên chùy cang, đem đến nói chuyện với Nghệ nhan M.Phủ tại (60441) hoàn thành nhiệm vụ.

 
 
 
Tên Q: Trọng Chế Thần Khôi
ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ Sơ Thám Lăng Tần Thủy Hoàng
Địa điểm: Địa ngục, Chảo dầu
Vật phẩm nhận được: (tùy chọn) Kim trụ chinh thiên lv75 atk + 29, agi + 8, tỉ lệ bạo kích + 12% hoặc Ngân trụ minh ngục lv 75 int + 29 agi + 8, tỉ lệ bội mẫn + 12 %
Nội dung:
1. Đến Chảo dầu (60441) nói chuyện Nghệnhân M.Phủ, đồng ý giúp đỡ. Nghệ nhânM.Phủ gia nhập đội ngũ.
2. Lên trời vào Phan Đào (59434) cho Nghệ Nhân M.Phủ xuất chiến và đối thoại với 
Hỏa Đức Tinh Quân, xảy ra chiến đấu.
3. Thắng lợi tiếp tục qua Liêu Đông, đến Đơn Vu Sơn Động (nằm trong Đơn Y Tuyết Động ) (19533) đi đến tọa độ 402:835 tiếp tục cho Nghệ Nhân M.Phủ xuất chiến, xảy ra đối thoại và chiến đấu với Nữ bạt (phải thắng trong 3 lượt)
4. Thắng lợi xảy đối thoại. đi lên phía trên đi ra map lúc mới vào (19534) xảy chiến đấu Nữ Bạt x5 . Chiến đấu thắng lợi quay lại chỗ cũ thì xảy ra trận đánh Nữ Bạt x10.
5. Tiếp tục đi xuống phía dưới xảy ra trận đánh Nữ Bạt x10 (viện binh x2)
đi xuống dưới xảy ra trận đánh Nữ Bạt x10 (viện binh X9 )
6. Tiếp tục đi xuống phía dưới (19533) xảy ra trận đánh Nữ Bạt x10 (viện binh x10).
Sau khi thắng lợi, quay về nói chuyện với Nghệ Nhân M.Phủ hoàn thành nhiệm vụ.


:
Trả lời
#2
Cam Hưng Bá – Bạch Linh Giáp
 
 
Tên Q: Lục Khẩu thất kế

ĐKNV: lv 25
Khu vực: Từ châu
Phần thưởng: điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lnh Linh tính toán
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại trướng Nhu Tu (15460) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) (18817) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
– Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền (18830) nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại (18817) nóí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao(tiệm rèn Tây A Lạp Thiên) và Kích Bách đoạn (lv 15).
– Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc) 
– Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu (21451) xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi:Chu Cát Quân Sư,Kết làm đồng minh,Trường Bản,Kết nghĩa vườn đào. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu (21452) xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

 
Tên Q: Lệnh linh tính toán

ĐKNV: Hoàn thành Q Lục Khẩu thất kế
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: dã sâm x 20
Nhiệm vụ tiếp theo: 
Hoàn thành đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 760:290 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
– Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
– Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.

 
Tên Q: Hoàn thành đại chiến

ĐKNV: hoàn thành Q 
Lệnh Linh tính toán
Địa điểm: Kinh Bắc
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Chỉ có Cam Hưng Bá
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Lăng Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
– Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
– Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
– Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính hoàn thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc)
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

 
Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá

ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàn thành đi chiến
Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu
Phần thưởng: điểm kinh nghiệm, tùy trường hợp nhận được Cam Hưng Bá (atk +31, agi +4, lv50); Đề hồ đơn x15
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyn chiết binh khu Nhu Tu
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến trại Nhu Tu (Nai Thuần Ô) phía dưới nói chuyện Tôn Quyền 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Động đá Nai Thuần Chung Vũ (phía tay phải) tọa độ 2226-2246 xảy ra đối thoại, chiến đấu Trương Liêu, Điển binh tào x9.
– Thắng lợi quay về nói chuyện Tôn Quyền, sau đó đến quan trướng nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm Rượu Kinh sở (Binh Giang Lăng/ Binh Nam Quận) và Thịt dê khô (khách sạn Từ châu) mỗi thứ 20 cái. ( Đối với TS BDY Mobile, RƯỢU KINH SỞ có thể mua được ở khách sạn thành Tương Bình – Thành Tuyết – Thành số 12 , THỊT DÊ KHÔ có thể mua được ở khách sạn thành Diệp thành – thành số 3 )
– Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm 5 cái Bạch nga lệnh (bên ngoài dinh Cam Ninh, đại trướng Nhu Tu, Nhu Tu Tào doanh…). Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Nhu Tu Tào Doanh (góc 2h hồ Nai Thuần Ô) tọa độ 342-855 xảy ra đối thoại, sau đó đi vòng quanh doanh trại gặp và chiến đấu 10 trận với quân Tào.
Đợt 1: 630-500 Điển Mãn, Quách Chuẩn, thượng tướng x5 
Đợt 2: 1100-350 Xích chiêu, thượng tướng x5 
Đợt 3: 850-150 Công Tôn Tập, thượng tướng x6 
Đợt 4: 1200-700 thượng tướng x10 
Đợt 5: 900-850 Tào Tương, Lạc Tiến, thượng tướng x6 
Đợt 6: 800-550 Trình Dục, Tuân Úc, thượng tướng x6 
Đợt 7: 400-400 Hạ Hầu Đôn, thượng tướng x6, tham chiến thượng tướng x1 
Đợt 8: 50-500 Vương Song, thượng tướng x8, tham chiến thượng tướng x2 
Đợt 9: 350-850 Thôi Diễm, thượng tướng x5 
Đợt 10: 250-200 Hứa Chử, Từ Hoảng, thượng tướng x8, tiếp viện Tào Tháo, thượng tướng x2

– Thắng lợi đi lại gần 322-835 xảy ra đối thoại, sau đó quay lại nói chuyện Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tên Q: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu

ĐKNV: hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá
Khu vực: Từ Châu
Phần thưởng: random Bạch Linh giáp (atk +29, agi +3, lv50) cnhư x2
Nội dung nhiệm vụ:
– Ngay khi hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
– Đi qua Động đá Nai Thuần bên trái đến rừng Nhu Tu tầng 2 (map có Uy võ binh), tọa độ 1300-700 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tào Nhu, Trương Liêu, Huyện Úy x8
– Thắng lợi quay lại Nhu Tu trại tọa độ 1050-2900 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
– Đến đầm lầy Nhu Tu (rừng Nhu Tu tầng 2 đi xuống bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó đến tọa độ 550-200 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ. 
– Đến tọa độ 2200-1150 xảy ra đối thoại, Tôn Quyền gia nhập đội ngũ.
– Cho Tôn Quyền xuất chiến, di chuyển trong đầm lầy Nhu Tu gặp và chiến đấu 3 trận với quân Tào.
2510-850 Trương Liêu, thượng tướng x4 
1600-700 Từ Hoảng, thượng tướng x4 
1200-650 Hứa Chử, thượng tướng x4 
– Thắng lợi đi đến 500-250 xảy ra đối thoại, tiếp tục đi trong đầm lầy chiến đấu thêm 2 trận nữa: 
1800-1500 Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử, thượng tướng x7 
500-250 Tào Tháo, cửu trận quân x9 
Thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
Trả lời
#3
Giày Bạo Kích

Tên Q: Kim long bát khối & Hà A Mang

ĐKNV: cs lv 25
Địa điểm: Núi Nga Mi – Ích Châu
Phần thưởng:
Chọn 1: Bát Cực kim long + 32 agi + 10% bạo kích (đẳng cấp lv 25)
Chọn 2: Bát Cực kim long + 32 agi + 200 SP lv 25
Nội dung nhiệm vụ:
1- Tại chân núi Nga Mi, đối thoại với Hà A Mang.
2- Đi tới 590 1402 đối thoại với Bạch Lão Nhân & vào chiến đấu với Đại Bàng Ưng Tử. Phải xuất chiến Hà A Mang & không được phép để Hà A Mang thiệt mạng.
3- Chiến đấu thắng lợi. Tiếp tục đi tới 1222:815 & đối thoại với Hiệp Sĩ Trẻ. Sau đó, vào chiến đấu với Xà Vương.
4- Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đi tới 1222:568 & chiến đấu với Mãnh Hổ Vương và Mãnh Hổ. (không thể đánh được – chạy cho nhanh )
5- Sau 10 lượt đánh tự ra khỏi trận & đối thoại.
6- Đi tới 1122:1635 đối thoại với Hộ Săn Bắn & đồng ý kiếm 8 loại da.
8 loại da bao gồm:
* da thú (lượm ngay chỗ Hộ Săn Bắn)
* da thú nát (mở hòm quan phủ Thượng Đẳng thành – Bình Châu)
* da Báo hoa (mix từ da bao tuyết hoặc da cự thú)
* da thú (nhặt ngay cạnh)
* da ó nhỏ (mở hòm bộ lạc Nam Hung Nô – Bình Châu)
* da sói nát (mở hòm sơn động Tây Hà – Bình Châu)
* da cọp LĐ ( Ti Lô – sa mạc Xung Lãnh (Thông Lĩnh) – Ô Tôn Thương)
* da Bao tuyết
7- Nhận được Bát khối kim long & trang bị lên người trở lại chiến đấu.
8 – Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đối thoại và đi lên Nga Mi Sơn Thần Mộc đói thoại với TPNhân Áp Trại
9- Tới Sơn Hồ Nga Mi đối thoại với Bạch Lão Nhân & đồng ý cho Hạ A Mang rời khỏi đội ngũ.
10- Đối thoại với Bạch Lão Nhân, tháo Bát khối kim long ra khỏi người và đối thoại tiếp. Chọn 1 trong 2 vật phẩm muốn nhận
1. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng dũng mãnh. Đi thu thập Tiên Duyên Tinh*5 (Ích Châu – chân núi Tiên Đãng – Gấu Hỗ Sĩ) & đưa cho Bạch Lão Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
2. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng trí năng đồng ý tìm kiếm (viên farm ở Rừng Phức Thống – Lĩnh Nam sẽ update tên sau)

items khó trong Q:
Da Sơn Dương- mix da bành hổ, da khác; da khác mix với nhau được da bao hoa (da báo hoa)- NPC Dúc Liệt Sĩ- Rừng Tán Quan- cửa quan đi từ Quan Trung sang Lương Châu. hoặc bot Q B4- Q Âm mưu giết Tào Tháo.>  script extrembot:
0  WarpPortal      5
0  S.Click        3
0  Confirm
1  ClickNPC        99
1  ClickNPC        99
Trả lời
#4
Giao Long Đại Nộ

Tên Q: Khiêu Đình đại chiến

ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Nhẫn Vân Rồng (DEF +70,LV 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyền xưng thần
Nội dung nhiệm vụ:
+ Đến đường lớn Kiến Nghiệp đối thoại với Quân Nhu quan
-Nếu điểm doanh trận Ngô < 200 thì tìm Rượu Thiệu Hưng x5 (Báo Quân Vệ – tầng 3 Chu Thành Trại – Kinh Bắc), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 20 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 200 và < 800 thì tìm Đao Giang Ngạc (LV15, ATK+6), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 60 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 800 và < 2000 thì tìm Mũ Xích Hổ (LV 20, DEF + 8, AGI – 1), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 120 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 2000 và < 4000 thì tìm Bùa Toàn Trị Liệu x10, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 200 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 4000 và < 5000 thì tìm bắt Bạch Mã, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 500 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu đủ 5000 điểm doanh trận Ngô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần

ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa Điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: giao long đại nộ ( phòng +80, mẫn +6、Lv15, không thể giao dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Hoàn đại bại
Nội dung nhiệm vụ:
–  Vào Thuỷ Kinh Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô .
–  Vào quân trương đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ, Triệu Tư gia nhập đội ngũ .
–  Đến cầu Khổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, trả lời 6 câu hỏi ( 1-3-1-2-2-1 )
–  Quay về đối thoại với Tôn Quyền, giúp tìm 40 Giang Nam Mỹ Ngọc(đánh Tây thục tiên phong hoặc Hung tà chiến mã-rừng di lăng) .
–  Sau đó đem về nói chuyện với Tôn Quyền xong nói chuyện tiếp với Triệu Tư hoàn thành nhiệm vụ
Trả lời
#5
Hổ bao nhất kích

Tên Q: Đại chiến Khiêu Đình Hưng binh
ĐKNV : lv 25.

Địa Điểm: Ích Châu.

Phần thưởng: Nhẫn đầu hổ (+40def)

Nhiệm vụ tiếp theo: Xuất sư bất lợi

Nội dung nhiệm vụ:

– Đến lối đi hoàng cung Thành Đô nói chuyện với Quân nhu quan:

– Nếu điểm doanh trận Thục < 200 thì tìm Sườn bò x5 (Tiểu Hiệu trại – tầng 2 Võ Linh Trại – Kinh Nam), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 20 điểm doanh trận Thục.

– Nếu điểm doanh trận Thục >= 200 và < 800 thì tìm Đao Hắt Thiết (LV15, ATK+6), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 60 điểm doanh trận Thục.

– Nếu điểm doanh trận Thục >= 800 và < 2000 thì tìm Giáp Thanh Thú (LV20, DEF+10, AGI-2), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 120 điểm doanh trận Thục.

– Nếu điểm doanh trận Thục >= 2000 và < 4000 thì tìm Bùa kết giới x10, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 200 điểm doanh trận Thục.

– Nếu điểm doanh trận Thục >= 4000 và < 5000 thì tìm bắt Bạch Mã, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 500 điểm doanh trận Thục.
– Nếu đủ 5000 điểm doanh trận Thục thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Xuất sứ bất lợi
ĐKNV: hoàn thành Q Đại chiến Khiêu Đình Hưng binhđiểm doanh trận bên Thục 5000.

Địa điểm: Thuỷ Kính trang - Kinh Bắc.

Vật phẩm nhận đc:

+chọn 1: đổi Nhẫn đầu hổ lấy Hổ bao nhất kích(+50def +4aji + bạo kích).

+chọn 2: 0.3% exp

Nhiệm vụ tiếp theo: Xuất sứ ngũ hoát

Quá trình nhiệm vụ:

1.Đến Thuỷ Kính trang nc với Khiêu Đình trưởng, chọn gia nhập bên Thục, bạn sẽ được chuyển đến map chiến trường để làm Q.

2.Vào binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.

3.Lên Thanh Thành sơn (trong cùng map chiến trường), nc với Lý Ý.

4.Về binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý tìm 41 Thục địa tuyên chỉ (đánh sơn tặc Bạch Đế).

5.Tìm đủ quay lại nói chuyện với Lưu Bị.

6.Ra ngoài trướng đối thoại.
7.Quay lại trướng hoàn thành nhiệm vụ.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách